PATRIARCHS

 •  JOSEPH BEMIS 1619 - 1684, m Sarah  - Curtis Bemis [cbemis AT bellsouth.net]
  • John Bemis 1659 - 1732, m Mary Harrington
   • John Bemis 1686 - 1754, m Hannah Warren
    • John Bemis 1711/12 - aft. 1757, m Hannah Warren
     • John Bemis 1732-1820, m Abigail Sanderson  - B-2
     • Timothy Bemis 1734/35-1806, m Martha Wesson  - B-1
  • Joseph Jr, b 1651
   • Phillip, b 1700
    • Zaccheus, b 25 Jul 1736
     • William, b 11 Jan 1777- B-8
 • ERASTUS BEMUS  b. April 09 1824 - Hope [jonita_75569 AT yahoo.com]
  • Charles Henry Bemus, m. Miria Elizabeth Cruse
   • Lyman Watson Bemis b. April 19 1880 - B-4